Skip to main content

Apelul 623 – „Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar – universități de stat”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Apelul 623 – „Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar – universități de stat”

Prioritatea:

6: O regiune educată

Obiectivul specific:

4.2: Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Nord-Vest

Programe Regionale

Beneficiari eligibili

Învățământ universitar

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Cerințe privind eligibilitatea solicitanților

ESO1. Forma de constituire a solicitantului
Instituții de învățământ superior de stat indiferent de localizarea sediului social al acestora, incluse în HG nr.433/2022 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022-2023 – Anexa nr. 2 „Structura instituțiilor de învățământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2022 – 2023”.

ESO2. Solicitantul și/sau reprezentantul său legal, NU se încadrează în niciuna din situațiile de excludere prezentate în Declarația unică
Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în niciuna dintre situațiile de excludere conform celor asumate în Declarația unică (Anexa III.1).

ESO3. Drepturi asupra imobilului/imobilelor(infrastructură educațională), obiect al proiectului
Solicitantul va deține (cel târziu în etapa de contractare) unul dintre drepturile de mai jos asupra imobilului/imobilelor ce fac obiectul investiției din cadrul proiectului:
a. Dreptul de proprietate;
b. Dreptul de administrare;

ESO4. Capacitatea financiară a solicitantului de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului

Capacitatea financiară a solicitantului se referă la capacitatea acestuia de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului.

 

 

Activități Eligibile:

A. Activități eligibile

Se va finanța reabilitarea, modernizarea sau extinderea infrastructurii educaționale pentru învățământul universitar.

Dotarea (echiparea) infrastructurii educaționale universitare de stat este eligibilă numai împreună cu una din activitățile de reabilitare/modernizare/extindere.

B. Activități eligibile conexe

Activitățile eligibile conexe includ construcțiile și instalațiile conexe investiției de bază. Sunt cuprinse activitățile de reabilitare, modernizare sau extindere a infrastructurii educaționale pentru învățământul superior (de stat), care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic al proiectului.

În cadrul prezentului apel sunt eligibile proiectele care vizează ca obiective de investiție exclusiv clădiri ale universităților în care se desfășoară sau urmează să se desfășoare activități specifice pentru învățământul superior, ca urmare a implementării proiectului.

 

Buget

Buget apel:

94.744.824,98 RON

Calendar

Data deschiderii:

08 septembrie 2023 00:00

Data închiderii:

07 iunie 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Educație

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Nord-Vest

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 19.607.040 euro, din care 9.803.520 euro FEDR și 9.803.520 euro cofinanțare națională. Alocarea menționată include și cofinanțarea minimă eligibilă a solicitantului.

 

Rata de cofinanțare

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare acordată este de 98% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțare acordată prin FEDR (50%) și cofinanțare acordată prin bugetul de stat (48%). Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin sistemul informatic
MySMIS2021/SMIS2021+, disponibil la adresa web https://mysmis2021.gov.ro.

 

Manuale de utilizare MySMIS2021/SMIS2021+.

Informații suplimentare despre apel

Puteți consulta informații suplimentare despre apel accesând pagina PR Nord – Vest.


UPDATE 1! A apărut Corrigendum Nr.1. – 29.01.2024


UPDATE 2! A apărut Corrigendum Nr.2. – 05.03.2024

S-a modificat termenul de închidere pentru apelul de proiecte: 07 iunie 2024


UPDATE 3!

A fost publicată Instrucțiunea Nr.11. – 13.06.2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent