Skip to main content

Apelul 371.A/1 „Dezvoltarea unor orașe verzi și îmbunătățirea infrastructurii verzi din zonele urbane – Municipii reședință de județ”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Apelul 371.A/1 „Dezvoltarea unor orașe verzi și îmbunătățirea infrastructurii verzi din zonele urbane – Municipii reședință de județ”

Prioritatea:

3: O regiune cu localități prietenoase cu mediul

Obiectivul specific:

2.7: Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusive în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Nord-Vest

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor
Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul prezentei secțiuni.
Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică și partenerului.

ESO1. Forma de constituire a solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor
A. Unitățile administrativ-teritoriale (UAT) definite conform prevederilor OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
• Municipiu reședință de județ;
B. Parteneriate între:
• UAT Municipiu reședință de județ, în calitate de lider de parteneriat, și UAT Comună(e) din componența Zonelor Urbane Funcționale (ZUF) aferente Municipiilor reședință de județ, limitrofe acestora, definite conform Anexei VI.
• UAT Municipiu reședință de județ, în calitate de lider de parteneriat și UAT Județ.
În cazul parteneriatelor care vizează UAT Comună(e) din componența ZUF, se vor respecta cumulativ următoarele condiții:
• proiectul trebuie să facă parte din lista proiectelor din cadrul SIDU 2021-2027 elaborat de UAT Municipiu reședință de județ.
• UAT Comună(e) din cadrul ZUF eligibile ca parteneri în cadrul prezentului apel sunt cele din Anexa VI.
• În scopul constituirii parteneriatelor se încheie un Acord de parteneriat – conform modelului orientativ din Anexa III.3.
• Intervențiile de pe teritoriul administrativ al UAT Comună din ZUF aferente municipiilor reședință de județ, limitrofe municipiilor reședință de județ trebuie să fie justificate prin contribuția acestora la consolidarea conectării/continuității habitatelor din mediul urban cu zonele naturale sau semi-naturale (cum ar fi pădurile, prin infrastructuri verzi, coridoare ecologice etc).
• valoarea eligibilă însumată a cap. 1, cap. 2, cap. 4 și subcap. 5.1.1 din bugetul proiectului aferentă intervențiilor realizate pe teritoriul liderului de parteneriat trebuie să fie în procent de minim 80% raportat la valoarea eligibilă însumată a cap. 1, cap. 2, cap. 4 și subcap. 5.1.1 din devizul general al proiectului. Pentru justificarea îndeplinirii acestei cerințe, se va anexa devizul general defalcat cu intervențiile propuse pe teritoriul fiecărui partener.

ESO2. Solicitantul și/sau reprezentantul său legal, inclusiv partenerul şi/sau reprezentantul său legal, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situaţiile de excludere prezentate în Declarația unică
Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul și reprezentantul său legal nu se încadrează în niciuna dintre situațiile de excludere prezentate în Declarația unică (Anexa III.1).
În cazul parteneriatelor, atât liderul de parteneriat, cât și fiecare partener, vor transmite Declarația unică asumată de reprezentantul legal al liderului de parteneriat/partenerului.

ESO3. Drepturi asupra imobilului/imobilelor, obiect al proiectului
Solicitantul va deține (cel mai târziu în etapa de contractare), asupra imobilului/imobilelor ce fac obiectul investiției din cadrul proiectului, unul dintre drepturile enumerate mai jos:
a. Dreptul de proprietate publică /privată;
b. Dreptul de administrare;
c. Dreptul de superficie;
d. Dreptul legal de administrare temporară.

ESO4. Capacitatea financiară a solicitantului de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului
Capacitatea financiară a solicitantului se referă la capacitatea acestuia de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului.
Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul (după caz) se angajează prin Declarația unică (Anexa III.1) să asigure contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile), precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului. Astfel, solicitantul va anexa la depunerea cererii de finanțare, Declarația unică și Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico – economici ai investiției.

 

Activități Eligibile:

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE ce pot fi finanțate în mod independent în cadrul proiectelor aferente acestui apel constau în:
a) Crearea/modernizarea/extinderea de scuaruri/parcuri/grădini/păduri urbane/păduri-parc/păduri de agrement, care includ activităţi de înierbare, plantare cu plante autohtone perene, precum și plantarea de arbori și arbuști autohtoni, dar care sunt rezilienţi la viitoarele impacturi preconizate ale schimbărilor climatice;
b) Amenajarea spațiilor verzi aferente cursurilor de apă: intervenții asupra malurilor apelor (lacuri, cursuri de apă) și a zonelor din proximitatea acestora prin realizarea de spaţii verzi;
c) Realizarea de coridoare ecologice urbane, ce reprezintă structuri de peisaj de diferite dimensiuni, forme și vegetație, care permit conectarea cu zonele naturale sau semi-naturale (cum ar fi pădurile sau zonele agricole), în scopul mișcării și migrării speciilor.

ACTIVITĂȚI SECUNDARE care pot fi finanțate integrat prin prezentul apel doar în cadrul proiectelor care includ cel puțin o activitate principală din cele de mai sus, în caz contrar proiectele vor fi respinse de la finanţare:
a) Lucrări verzi ce constau în acoperișuri verzi, pereți verzi, terase/balcoane cu grădini şi spaţii verzi etc aferente clădirilor aflate în proprietatea solicitantului de finanţare și care sunt integrate la nivel teritorial cu investiţiile care se încadrează în activităţile principale menţionate mai sus;
b) Activităţi de igienizare a terenului (care nu presupun în mod obligatoriu defrişarea vegetaţiei existente), cu menţinerea arborilor importanţi din punct de vedere ecologic, modelarea terenului, curăţarea terenului de gunoaiele existente, pe terenurile supuse intervențiilor. Activităţile de igienizare nu pot să reprezinte activităţi de decontaminare chimică.
c) Alte intervenții complementare realizării de spaţii verzi: alei, foișoare, pergole, grupuri sanitare, spații pentru întreținere/vestiare, scene, piste pentru bicicliști, pontoane, trotuare, mobilier urban confecționat din materiale prietenoase cu mediul (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suporturi biciclete, împrejmuire), crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (hotspot-uri Wi-Fi, zone special amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii); realizarea unor sisteme inteligente de supraveghere video în spațiile amenajate prin proiect; înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției; demolarea construcțiilor situate pe amplasamentul supus intervenției aferente infrastructurii verzi (cu excepția celor care aparțin patrimoniului cultural), realizarea de sisteme de irigații și sisteme de iluminat inteligente pentru spațiile verzi realizate etc. Aceste intervenții contribuie la creșterea calității vieții cetățenilor şi vor fi utilizate materiale prietenoase cu mediul.

Buget

Buget apel:

219.428.371,17 RON

Calendar

Data deschiderii:

01 august 2023 00:00

Data închiderii:

02 septembrie 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Infrastructură

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Nord-Vest

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 45,107,881.30 euro, din care 38,341,699.00 euro FEDR și 6,766,182.30 euro cofinanțare din BS. Alocarea menționată include și cofinanțarea minimă eligibilă a solicitantului.

Rata de cofinanțare
Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare acordată este de 98% din valoarea eligibilă a proiectului, din care cofinanțarea acordată prin FEDR este de 85%, iar cofinanțarea acordată prin BS este de 13%.
Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.
În cazul proiectelor depuse în parteneriat:
• rata de cofinanțare mai sus-menționată se aplică fiecărui membru al parteneriatului pentru cheltuielile eligibile aferente acestuia;
• modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în cadrul Acordului de parteneriat.

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, disponibil la adresa web https://mysmis2021.gov.ro.

Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

 

Manuale de utilizare MySMIS

Informații suplimentare despre apel

Puteți consulta informații suplimentare despre apel accesând pagina PR Nord – Vest.


Corrigendum 1 – Ghidul solicitantului a fost modificat – 4.08.2023


Corrigendum nr. 2 – Ghidul solicitantului a fost modificat – 7.11.2023


Corrigendum nr. 3 – Ghidul solicitantului a fost modificat – 29.01.2024


Corrigendum nr. 4 – Ghidul solicitantului a fost modificat – 30.04.2024


Corrigendum nr. 5 – Ghidul solicitantului a fost modificat – 01.07.2024

Data și ora închiderii apelului de proiecte: 2 septembrie 2024, ora 10:00

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent