Skip to main content

Apelul 2.2 „Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Apelul 2.2 „Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic”

Prioritatea:

2 - O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri

Obiectivul specific:

2.4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor de dezastre şi a rezilienței, ținând seama de abordările ecosistemice

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Sud – Est

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate pot fi consultate în Ghidul solicitantului, Cap.5.

Activități Eligibile:

Acțiunile sprijinite în cadrul acestei operațiuni vizează:
Acțiuni principale de tipul:
a) evaluarea structurală a clădirii pentru a determina nivelul său de vulnerabilitate seismică;
b) elaborarea documentatiei tehnice având în vedere atât consolidarea sesmică, cât și eficientizarea energetică,;
c) consolidare structurală, conform expertizelor tehnice si tinând cont de viabilitatea economică a soluțiilor propuse. Lucrări de consolidare seismică a clădirilor existente încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasele de risc seismic RsI sau RsII
– intervenții aplicabile cu menținerea configurației și funcțiunii existente a construcției, respectiv consolidarea/repararea elementelor structurale sau a sistemului structural în ansamblu și, după caz, a elementelor nestructurale ale construcției existente și/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare;
– intervenții aplicabile cu modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției, cuprinzând reducerea numărului de niveluri și/sau înlăturarea unor porțiuni de construcție, cu comportare defavorabilă la acțiuni seismice sau care prezintă un risc ridicat de dislocare și prăbușire;
– lucrări de îmbunătățire a terenului de fundare, după caz.
d) activități de cooperare teritorială – sunt eligibile: organizarea de study-visit (deplasari, realizarea de materiale de prezentare, înregistrări audio-video, servicii de traducere /translație, alte costuri absolut necesare implementării activităților menționate) etc .– pentru echipa de implementare a proiectului si factori decizionali din partea beneficiarilor/partenerilor. Activitățile de cooperare cu alte entități din Uniunea Europeană trebuie să fie în legătură cu obiectivul principal al proiectului, fiind desfășurate pe teritoriul acesteia.

În cadrul aceluiași proiect (pentru care activitatea principală vizează consolidarea clădirilor) se vor putea finanța și lucrări auxiliare care cuprind:
e) lucrări de creștere a eficiența energetică și
f ) alte activități auxiliare care contribuie la realizarea obiectivelor proiectului și/sau care includ lucrări de intervenție aferente investiției de bază – pentru respectarea altor cerințele fundamentale privind calitatea în construcții (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale),
ambele categorii e) și f) însumate sunt eligibile într-un procent de maxim 15 % din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente cap.1, cap.2, cap.4 (punctele 4.1 – 4.6) și cap. 5 (punctul 5.1.1) din bugetul cererii de finanțare.

Toate măsurile de consolidare seismică și de creștere a eficienței energetice trebuie să fie fundamentate, după caz, în raportul de expertiză tehnică şi/sau în raportul de audit energetic, care apoi se detaliază în SF/DALI și proiectul tehnic.

Pentru a fi eligibil proiectul, fiecare componentă (clădire) trebuie să cuprindă obligatoriu lucrări de consolidare seismică, însoțite de lucrări pentru cresterea eficientei energetice, in baza unui audit energetic.
*Excepţie fac proiectele pentru care măsurile de eficienţă energetică fac obiectul unui proiect depus/care va fi depus în cadrul PR SE 2021-2027, Acţiunea 2,1 B Eficienţa energetică clădiri publice.

 

Activități neeligibile
Nu sunt eligibile:
– Proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație de construire;
– Proiectele care implică doar lucrări de întreținere, reparare și mentenanță a infrastructurii;
– Proiectele finalizate care potrivit art 2 al RDC, Regulamentul (UE) 2021/1060, pct 37, reprezintă proiectele care au fost încheiate in mod fizic sau implementate intregal si pentru care toate plățile au fost efectuate de beneficiar, iar contribuția publica relevanta a fost plătită beneficiarilor.

Buget

Buget apel:

477.688.373,50 RON

Calendar

Data deschiderii:

22 februarie 2024 00:00

Data închiderii:

21 august 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Infrastructură

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Sud-Est

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea totală a apelului de proiecte PRSE/2.2/1/2023 (FEDR + BS) este de 96.064.106 Euro, din care 81.654.490 euro FEDR și 14.409.616 Euro contribuție națională (alcătuită din cofinanțarea de la bugetul de stat și cofinanțarea beneficiarului ), din care:
– alocarea indicativă pentru fiecare din judetele Brăila, Buzău, Constanța, Galați şi Vrancea este de 18.363.416,20 euro (FEDR+BS), din care 15.608.903,75 euro FEDR şi 2.754.512,45 euro contribuția națională (pentru județul Tulcea alocarea este inclusă în bugetul alocat ITI Delta Dunării);
– alocarea indicativă pentru județul Tulcea (pentru localitățile care nu fac parte din arealul ITI Delta Dunării) alocarea este de 4.247.025 euro (FEDR+BS), din care 3.609.971,25 euro FEDR si 637.053,75 euro contribuția națională.

Rata de cofinanțare:

În cadrul prezentului apel de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se va lua în calcul:
– rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este maximum 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR),
– maxim 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) și minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezintă contribuția solicitantului – autorități și instituții publice locale, instituții de învățământ de stat;
– minim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă contribuția solicitantului – autorități publice centrale.

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, doar în intervalul 22.02.2024, ora 10.00 – 21.08.2024, ora 16.00.

Informații suplimentare despre apel

UPDATE!!!

A fost lansat Corrigendum nr.1

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent