Skip to main content

Apelul 132.B.1 – „Sprijinirea dezvoltării incubatoarelor de afaceri”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Apelul 132.B.1 – „Sprijinirea dezvoltării incubatoarelor de afaceri”

Prioritatea:

1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Obiectivul specific:

1.3: Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programe Regionale

Programul Regional Nord-Vest

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate pot fi consultate în Ghidul solicitantului, Cap.5.

Activități Eligibile:

A. Amenajarea terenului necesar dezvoltării incubatoarelor de afaceri.

În cadrul acestei categorii de activități (finanțate prin ajutor de stat regional) vor fi eligibile activitățile legate de:

amenajarea terenului;
amenajarea terenului pentru protecția mediului;

B. Asigurarea utilităților necesare obiectivului.

În cadrul acestei categorii de activități vor fi eligibile activitățile legate de: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații care se execută pe amplasamentul delimitat, din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități, alte utilități.

C. Construire incubatoare de afaceri

În cadrul acestei categorii de activități vor fi eligibile activitățile legate de: construcții și instalații – activități de construire a incubatoarelor de afaceri.

D. Dotarea incubatoarelor de afaceri

În cadrul acestei categorii de activități vor fi eligibile activitățile legate de achiziționare și dotare cu utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, activități de achiziționare a utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, activități de montaj al utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora: achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)“, subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare“, sau grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale“ enumerate în anexa Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare.

Sunt eligibile dotările aferente:

spațiilor comune (săli de conferințe, spații pentru organizarea workshopurilor, locații de protocol, hale de producție comune etc),
spațiilor închiriate firmelor rezidente – administratorul incubatorului asigură spatii echipate corespunzător, ce vor răspunde unor cerințe punctuale ale rezidenților.

E. Activități cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare, pentru uz propriu.

F. Achiziția de active necorporale: activități legate de achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, achiziționarea semnăturii electronice; cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a serviciilor proprii ale solicitantului.

G. Dezvoltarea și derularea de servicii necesare derulării ciclurilor de incubare/programelor de accelerare și activități legate de oferirea de servicii specifice incubatoarelor. În această categorie, de activități finanțabile prin ajutor de minimis, se vor include activități legate de:

organizarea de evenimente (de tip lansare ciclu/program, organizare sesiuni de lucru tematice, demo day[1], întâlniri cu investitorii),
training și formare personal propriu al incubatorului, implicat în derularea ciclului de incubare/programului de accelerare/oferirea de servicii rezidenților,
activități de promovare și marketing ciclu de incubare/program de accelerare,
dezvoltarea/derularea în cadrul ciclului de incubare/ programului de accelerare a unor sesiuni de lucru tematice: consilierea managerială și asigurarea cooperării constante a companiilor rezidente cu mentori și dezvoltarea/planificarea afacerii și formarea/înființarea unei companii; accesul la servicii de formare profesională pentru nevoile actuale și viitoare ale pieței; achiziția de studii de piață; consultanță internaționalizare și sprijin export: piețe și căutare de parteneri, furnizarea de ajutor în ceea ce privește contactele comerciale, naționale și internaționale, suport în identificarea de parteneri; asistență IT și e-business; consultanță – dezvoltarea de noi produse și servicii; consultanță – obținere de finanțare; granturi și capital, contacte cu Business Angels, fonduri cu capital de risc.

Este obligatorie derularea de activități prezentate la litera G care vizează „Dezvoltarea și derularea de servicii necesare derulării ciclurilor de incubare/programelor de accelerare și activități legate de oferirea de servicii specifice incubatoarelor”. Cheltuielile corespondente acestor activități vor fi finanțate prin ajutor de minimis.

ATENȚIE!

În cazul în care în cadrul proiectului sunt incluse ca și costuri nerambursabile servicii specifice achiziționate (altele decât cele realizate cu personalul propriu), solicitantul/partenerii se obligă să nu perceapă comisioane/costuri de la entitățile juridice cărora le pune la dispoziție respectivele servicii prin orice fel de relație contractuală pe perioada de durabilitate a proiectului.

ATENȚIE!

Este obligatorie realizarea activităților de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate cu Ghidul de Identitate Vizuală elaborat de MIPE și cu prevederile contractuale.

NOTĂ:

Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri se va face având în vedere intervenții cu scopul maximizării suprafețelor spațiilor verzi, iar acestea vor fi realizate strict cu specii autohtone, din flora locală.

Activitățile eligibile și cheltuielile eligibile aferente acestora prevăzute la lit. A, B, C, D și E vor fi finanțate prin ajutor de stat regional pentru investiții.

Activitățile eligibile și cheltuielile eligibile la lit. F și G vor fi finanțate prin ajutor de minimis.

Buget

Buget apel:

14.625.294,26 RON

Calendar

Data lansării:

19 decembrie 2023

Data deschiderii:

15 aprilie 2024 00:00

Data închiderii:

15 octombrie 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Antreprenoriat

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Nord-Vest

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este 2.941.176,50 de euro, din care 2.500.000 euro FEDR și 441.176,50 euro cofinanțare din BS.

În cadrul prezentului apel activitățile eligibile și cheltuielile aferente acestora pot fi finanțate prin ajutor de stat regional și ajutor de minimis, conform prevederilor schemei de ajutor de stat aplicabilă.

Informații suplimentare despre Rata de cofinanțare sunt disponibile în Cap.3, Subcap. 3.3.

 

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, disponibil la adresa web https://mysmis2021.gov.ro doar în intervalul 01-02-2024 10:00:00 – 30-07-2024 10:00:00

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel regăsiți aici.


Corrigendum nr. 1! A apărut Corrigendum Nr.1. – 29 ianuarie 2024


Corrigendum nr. 2! A apărut Corrigendum Nr.2. – 29 februarie 2024


Corrigendum nr. 3! A apărut Corrigendum Nr.3. – 19 martie 2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent