Skip to main content

Apel C1/I3 „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare” – Runda II – AFM

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Apel C1/I3 „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare” – Runda II – AFM

Tip Apel:

Necompetitiv

Detalii

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

– Tipurile de solicitanți care pot depune cereri de finanțare sunt:

– Operatorii de servicii de utilități publice/operatorii regionali de servicii de utilități publice din sectorul de apă/apă uzată, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g) și h) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pe lângă celelate criterii de eligibilitate aplicabile, aceștia sunt eligibili sub condiția încheierii de parteneriate (în calitate de Lideri), cu UAT sau cu ADI.

Solicitantul finanțării/partenerii trebuie să se încadreze în tipurile de solicitanți eligibilide mai jos:

– Operatorii Locali (OL) din sectorul de apă/apă uzată, trebuie să fie licențiați de către ANRSC pentru operarea sistemului public de alimentare și/sau canalizare; sa aibă în gestiune directă serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, conform prevederilor Legii nr. 241/ 2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 51/ 2006, cu modificările și completările ulterioare.

– Operatorii Regionali (OR) de Apă trebuie să fie licențiați de către ANRSC pentru operarea sistemului public de alimentare și/sau canalizare; să acționeaze în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor, contract prin care autoritățile locale exercită asupra OR un „control similar” celui exercitat asupra propriilor departamente.

– Partenerii sunt UAT/ADI pe raza cărora/membrilor cărora se prevede racordarea la rețeaua publică de canalizare și/sau branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă a unor utilizatori eligibili.

– Solicitantul nu trebuie să se afle în următoarele situații: în stare de faliment/insolvență sau obiectul unei proceduri de lichidare, în dificultate iar Reprezentantul legal nu trebuie să se afle în urmatoarele situații: să fie subiectul unui conflict de interese, să fi suferit condamnări definitive;

– Solicitantul face dovada capacității de finanțare a proiectului pentru cheltuielile neeligibile;

– Solicitantul se angajează că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la efectuarea plății finale;

– Proiectul trebuie să se implementează la nivelul unui UAT unde există rețea publică de apă/canalizare funcțională, după caz;

– Proiectul prevede racordarea la rețeaua publică de canalizare existentă și/sau branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă existentă a unor utilizatori eligibili;

– În cazul UAT în care există atât sistem de alimentare cu apă, cât și sistem de canalizare, sunt eligibile proiectele care prevăd atât branșarea utilizatorilor la sistemul public existent de alimentare cu apă, cât și racordarea acestora la sistemul public existent de canalizare;

– Infrastructura de apă/ apă uzată de care se vor lega branșamentele/ racordurile propuse prin proiect trebuie să fie funcțională;

– Beneficiarii finali ai proiectului (utilizatorii) se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, si anume:

– este persoană singură cu venituri reduse/face parte dintr-o familie cu venituri reduse (media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie);

– are domiciliul într-o gospodărie neracordată/ nebranșată la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare și care se află pe raza teritorială a UAT care a delegate operatorului solicitant de finanțare gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, în baza unui contract de delegare a gestiunii;

– își exprimă acordul cu privire la participarea în cadrul Programului, respectiv acordul cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților și realizarea lucrărilor necesare pentru racordarea/branșarea gospodăriei în care locuiește la sistemul centralizat de canalizare/ alimentare cu apă;

– solicitantul, inclusiv prin parteneri, trebuie să se asigure de disponibilitatea imobilului/imobilelor (terenurile) care fac obiectul proiectului propus prin cererea de finanțare;

– solicitantul va declara respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului;

– în procesul de pregătire, verificare, implementare şi durabilitate a contractului de finanțare, solicitantul respectă legislația națională şi comunitară aplicabilă în domeniul egalității de șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate;

– perioada estimată de implementare a activităților proiectului nu depășește 30 iunie 2026.

Activități Eligibile:

Prin intermediul acestei investiții sunt vizate lucrări de branșare și/sau racordare a gospodăriilor vulnerabile (cu venituri reduse) la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, respectiv:

  • lucrări de branșare a gospodăriilor la sistemul public existent de alimentare cu apă;
  • lucrări de racordare a gospodăriilor la sistemul public existent de canalizare.

În cazul UAT în care există atât sistem de alimentare cu apă, cât și sistem de canalizare, sunt eligibile gospodăriile pentru care se solicită finanțare atât pentru realizarea lucrărilor de branșare la sistemul public existent de alimentare cu apă, cât și pentru lucrările de racordare la sistemul public existent de canalizare. Activitățile sunt eligibile doar dacă sunt respectate toate criteriile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid.

 

Cheltuieli (ne)eligibile:

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale și/sau necorporale, conform următoarei listei indicative a cheltuielilor eligibile:

a) Cheltuieli pentru realizarea branșamentelor/racordurilor gospodăriilor la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare existent:

– lucrări de construcții și instalații necesare realizării branșamentelor la rețelele publice de alimentare cu apă și/sau realizării racordurilor la rețelele publice de canalizare;

– echipamente necesare racordării și/sau branșării, inclusiv montajul aferent acestora;

– alte costuri generale necesare implementării proiectului, conform descrierii de mai jos.

b) Cheltuieli privind informarea și publicitatea. Vor fi respectate prevederile manualului de identitate vizuală (MIV) al PNRR:

– Cheltuieli cu emiterea comunicatelor de presă privind începerea lucrărilor;

– Cheltuieli cu panouri publicitare provizorii afișate la locul implementării proiectului;

– Cheltuieli cu panouri/autocolante publicitare permanente afișate după finalizarea proiectului;

– Cheltuieli ocazionate de campaniile de informare și conștientizare a populației/grupului țintă.

Costurile generale necesare implementării proiectului, prevăzute la lit. a), reprezentând plata arhitecților, inginerilor, taxelor legale, avize și acorduri, a studiilor de fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului tehnic, pentru pregătirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de investiție, se vor încadra în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții – montaj.

Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile în condițiile în care aceasta a fost solicitată și nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.

Cheltuieli neeligibile:

Cheltuieli neeligibile:

  • Sumele care depășesc pragul menționat și valoarea TVA aferentă;
  • Alte cheltuieli care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile descrise mai sus;
  • Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferențele de curs valutar etc.;
  • Costurile de funcționare ale solicitantului sau ale investiției în perioada de durabilitate;
  • Cheltuielile cu salariile personalului angajat al solicitantului;
  • Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării.

Procedurile de achiziție vor respecta prevederile „Îndrumarului metodologic pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență”.

Buget

Buget apel:

889.346.500 RON

Buget:

168.000.000 EUR

Calendar

Data deschiderii:

26 mai 2023 00:00

Data închiderii:

26 iulie 2023 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Mediu

Buget total

Alocarea financiară acordată pentru Investiția I3 este de 168.000.000 Euro.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui:

  • Cost unitar de cel mult 1.900 euro/gospodărie racordată și/sau branșată la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, fără TVA.

În cererea de finanțare va fi justificată respectarea cerinței de mai sus, utilizând formula de calcul: Valoarea maximă eligibilă a proiectului = (nr. gospodării *cost unitar branșare și/sau racordare).

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA.

 

 

Despre apel

Măsura vizează sprijinirea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse (care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie) pentru plata cheltuielilor de branșare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare.

Rata de finanțare

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui cost unitar de cel mult 1.900 euro/gospodărie racordată și/sau branșată la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, fără TVA.

 

Informații actualizate despre apel

Informații actualizate pot fi consultate accesând adresa: https://www.afm.ro/pnrr_managementul_apei_ghid.php

.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent