Skip to main content

AFIR – Schema de ajutor privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

AFIR – Schema de ajutor privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare

Tip Apel:

Competitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Fondul pentru modernizare

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de natură instituţională, legală şi financiară:
i. se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, în funcție de acțiunile finanțabile prevăzute la art. 8;
ii. sunt legal constituiţi și înregistrați la ONRC din România sau sunt constituiți în conformitate cu prevederile Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
iii. nu sunt în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă, conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
iv. nu sunt în stare de insolvență, faliment, lichidare, nu au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile lor comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori nu
fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în stare de insolvență, faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar;
v. şi-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat sau, în cazul în care figurează cu datorii fiscale restante, solicitantul își ia angajamentul să prezinte la contractare graficul de
eșalonare a datoriilor către bugetul consolidat;
vi. nu sunt declarați într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice;
vii. solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului nu are înscrieri de natură economicofinanciară în cazierul judiciar ;
viii. nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei, a Comisiei Europene, a unui furnizor/administrator de ajutor de stat sau a instantei, prin care un ajutor de stat/de minimis a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa
internă;
ix. demonstrează capacitate tehnică și financiară pentru susținerea activităților proiectului;
x. nu se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu excepția situației prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. c), teza finală din Regulament.

Activități Eligibile:

Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt eligibile:
a) achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție și/sau stocare a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară;
b) construcţii care fac obiectul proiectului de investiție pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile (eoliană și solară);
c) cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor pentru construirea de capacități noi de producție și/sau stocare a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară.

Buget

Buget:

500.000.000 EUR

Calendar

Data deschiderii:

21 noiembrie 2023 08:00

Data închiderii:

15 februarie 2024 23:59

Domenii Apel:

Domenii

Agricultură

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Modalitatea de depunere a proiectelor

Proiectele pot fi depuse în platforma AFIR – https://depunerepspac.afir.ro.


12.12.2023 – Ghidul solicitantului a fost modificat. Perioada de depunere a proiectelor a fost prelungită până pe 31 ianuarie 2024.


30.01.2024Ghidul solicitantului a fost modificat. Perioada de depunere a proiectelor a fost prelungită până pe 15 februarie 2024.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent