Skip to main content

Ghidul Solicitantului ,,Infrastructura rutieră județeană complementară TEN-T”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului ,,Infrastructura rutieră județeană complementară TEN-T”

Prioritatea:

5 - O regiune accesibilă

Obiectivul specific:

3.2. - Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere (FEDR)

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional București – Ilfov

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate se regăsesc în Ghidul Solicitantului.

Activități Eligibile:

1. Activități de construire a drumurilor județene și/sau de extindere (lucrare nouă), a unor noi drumuri de legătură cu statut de drum judeţean sau segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres aflate pe reţeaua TEN-T, care asigură conectivitate directă șau indirectă la rețeaua si nodurile TEN-T rutiere existente/viitoare;
Segmentele de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres se vor finanța doar în cazul în care autostrada/drumul expres la care se propune conectarea este finalizat și doar cu acordul administratorului drumului.
2. Activități de reabilitare și modernizare a drumurilor județene, inclusiv variante ocolitoare cu statut de drum județean, pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți (reducerea timpului de deplasare, siguranță rutieră, portanță etc.) și care asigură conectivitate directă și indirectă la rețeaua si nodurile TEN-T rutiere existente/viitoare;
Dacă proiectul prevede doar activitatea de reabilitare, se va atașa o notă în care proiectantul evidențiază elementele/activitățile proiectului care îmbunătățesc parametrii relevanți – reducerea timpului de deplasare, siguranță rutieră, portanță etc.
De asemenea, se conideră activități eligibile și urmatoarele lucrări necesare la intersecțiile cu drumurile laterale/racorduri la drumurile laterale, astfel:
• Lucrările necesare de amenajare a intersecțiilor drumului județean cu alte categorii de drumuri pot fi incluse în proiect în categoria activităților eligibile dacă acestea se efectuează în limita de proprietate a județului, sau a UAT Județ, UAT
Oraș, UAT Comună în calitate de membri ai parteneriatului, pe o lungime de maxim 25 de metri. Restul lucrărilor de amenajare a intersecțiilor, se vor include în categoria activităților neeligibile.
• Lucrările de racordare a drumului județean la drumurile laterale se vor include în categoria activităților eligibile dacă sunt în limita de proprietate a județului, sau a UAT Județ, UAT Oraș, UAT Comună în calitate de membri ai parteneriatului, pe olungime de maxim 25 de metri, în caz contrar, se vor include în categoria activităților neeligibile.
NOTĂ: Pentru activitățile 1 și 2 sunt obligatorii lucrările pentru colectarea și aigurarea scurgerii apelor metrorice/pluviale; acestea se vor capta și scurge de pe suprafața carosabilă prin intermediul șanțurilor/rigolelor/podețelor astfel încât apa sa nu bălteasca pe drum(se va evita astfel acvaplanarea).
3. Lucrări de artă pe traseul DJ, de tip poduri, podețe, viaducte, pasaje, ziduri de sprijin etc., necesare asigurării continuității drumului în cazul apariției unor obstacole (văi adânci, cursuri de apă), activități eligibile doar în scopul realizării conectivității la TEN-T.
În situația în care drumul județean supus investiției se intersectează cu o cale ferată, pod, noduri rutiere, se va avea în vedere asigurarea continuității lucrărilor de investiție cu obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare.
4. Stații de transport public smart pe traseul DJ (ex: stații, soluții smart pentru vânzarea de bilete, afișare pentru călători, informare și supraveghere video, inclusiv utilizare energie din surse regenerabile, etc);
5. Soluții destinate siguranței rutiere (conform auditului de siguranță rutieră și SNSR 2020-2030);
6. Amenajări rutiere destinate circulației pietonilor și bicicliștilor (trasee pietonale, piste pentru biciclete, drumuri pentru cicliști) pe traseul DJ;
7. Activități specifice DNSH și imunizarea la schimbări climatice;
8. Măsuri de accesibilitate ușoară și independentă pentru persoanele cu cerințe de mobilitate speciale, fiind proiectate și destinate tuturor utilizatorilor;
9. Activități de cooperare interregională, transfrontalieră și transnațională;
10. Activități de comunicare și vizibilitate a proiectului, consultanță, managementul implementării proiectului, auditul financiar.
NOTĂ1:
Proiectele care prevăd doar activități enumerate la punctele 4 – 10 nu sunt eligibile.
Sunt considerate activități de bază activitățile cuprinse între punctele 1 – 8 mai sus menționate.
NOTĂ2:
Nu se vor finanța proiecte care implică doar lucrări de reparare și mentenanță sau care nu se regăsesc în PMUD BI 2016-2030.
Dacă proiectul conține activități neeligibile acest aspect nu conduce la respingerea proiectului, iar cheltuielile aferente activităților neeligibile vor fi încadrate în categoria cheltuielilor neeligibile.

Buget

Buget:

37.500.175 EUR

Calendar

Data lansării:

07 iunie 2024

Data deschiderii:

08 iulie 2024 12:00

Data închiderii:

09 septembrie 2024 12:00

Domenii Apel:

Domenii

Infrastructură

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea București-Ilfov

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este 37.500.175,00 euro (FEDR+BS), din care 15.000.070 euro din FEDR.

În cazul în care valoarea proiectelor admise/selectate preliminar depășește suma disponibilă, AM PR BI va face demersurile necesare pentru alocări suplimentare sau prin supracontractare. Până la identificarea surselor de finanțare suplimentare, proiectele în aceasta situație vor fi identificate ca proiecte „în rezervă”.
NOTĂ:
În funcție de aranjamentele financiare cu MF/ACP, AM PR BI trebuie să aibă aprobarea Ministerului de Finanțe pentru supracontractarea propusa de AM PR BI și să aibă prevăzute creditele de angajament necesare în bugetul anual, în conformitate cu prevederile Art. 15 alin 1) din OUG 133/2021 și Art. 5 alin 2) din HG 829/2022.
Cursul valutar care se va lua în considerare este cursul inforeuro din luna anterioară deschiderii apelului de proiecte, folosind cursul contabil lunar oficial al Comisiei Europene:
https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/informationcontractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en .
Acest curs va fi utilizat până la semnarea contractului de finanţare.

În cadrul apelului de proiecte PR BI P5/5.1/1/2024, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se vor lua în calcul următoarele rate de cofinanțare:
• maximum 98% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului – din Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat;
• minimum 2% de la solicitant.
Solicitantul are obligaţia de a asigura resursele financiare pentru cofinanțarea de minim 2% pentru toate cheltuielile eligibile şi finanțarea 100% pentru toate cheltuielile neeligibile.
În cazul proiectelor depuse în parteneriat, ratele de co-finanțare mai sus-menționate se aplică fiecărui membru al parteneriatului pentru cheltuielile eligibile aferente acestuia, iar modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în cadrul Acordului de parteneriat.

 

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentei cereri de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, disponibilă la adresa web https://mysmis2021.gov.ro/, doar în intervalul menționat la secțiunea 4.3 a prezentului ghid.
Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii aplicației prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.
Cererile de finanțare depuse prin sistemul MySMIS2021/SMIS2021+, se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului sau a persoanei împuternicite de către acesta, dacă este cazul.

Informații suplimentare despre apel

Informații suplimentare despre apel găsiți aici.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent