Skip to main content

28 mai 2024

A fost lansat GHIDUL SOLICITANTULUI- CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FINANȚĂRII DIN FONDUL PENTRU MODERNIZARE – SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN COGENERAREA DE ÎNALTĂ EFICIENŢĂ ÎN SECTORUL ÎNCĂLZIRII CENTRALIZATE

Loading

Ministerul Energiei, prin Fondul de Modernizare, a lansat GHIDUL SOLICITANTULUI- CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FINANȚĂRII DIN FONDUL PENTRU MODERNIZARE – SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN COGENERAREA DE ÎNALTĂ EFICIENŢĂ ÎN SECTORUL ÎNCĂLZIRII CENTRALIZATE.

Apel de proiecte necompetitiv pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate.

Acţiunile eligibile
În cadrul acestei măsuri de investiții vor fi finanțate proiecte care au ca obiectiv realizarea unităților de producţie a energiei termice și electrice în cogenerare de înaltă eficiență, în sectorul încălzirii centralizate, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu gaze regenerabile/ cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, și flexibile din punct de vedere al volumului de hidrogen ce va fi utilizat pe parcursul duratei de viață economică a investiției, fiind evitat efectul de blocare (lock-in), oferind centralelor posibilitatea să atingă pe durata normată de funcționare, pragul de maximum 250g CO2 eq/kWh, fiind obligatorie respectarea randamentului global brut minim de 80% (Cerința minimă în cauză de probează prin Studiul de Fezabilitate sau orice alt document justificativ care poate demonstra îndeplinirea cerinței), conform Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea dezvoltării de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile, pentru producerea de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficienţă (CHP) în sectorul încălzirii centralizate.

Solicitanții eligibili în cadrul Ghidului solicitantului (conform codului CAEN eligibil precizat la secțiunea 2.1 din ghid), sunt:
✓ Societăţile (întreprinderi mici, mijlocii și mari) constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau legal constituite în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărui naționalitate o dețin, care au ca obiect de activitate producerea energiei electrice și termice în cogenerare (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în sensul Legii nr. 325/2006, sau echivalent.
✓ Unităţi administrativ teritoriale (UAT)/subdiviziunile administrativ-teritoriale, definite la art. 96 și următoarele din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care produc energie termică în scopul furnizării în reţeaua de transport şi distribuţie pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică.

Bugetul total estimat al schemei se constituie din echivalentul în lei al sumei de de 361.950.000 euro (echivalentul în lei la cursul euro3 ) aferent Fondului pentru modernizare, bugetul total fiind defalcat astfel:

2024 – 8.950.000
2025 – 88.250.000
2026 – 88.250.000
2027 – 88.250.000
2028 – 88.250.000
Total FM: 361.950.000

Apelul de proiecte se va desfășura prin platforma MySMIS2021/SMIS2021+, disponibilă la adresa https://mysmis2021.gov.ro, conform condițiilor specifice de accesare a finanțării, publicate pe site-ul Ministerului Energiei, denumit în continuare ME, https://energie.gov.ro/category/fondul-pentru-modernizare/program-cheie-5.

 

Informații aici și aici.

 

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent